Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Journal of Science and Technology Development

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 20, S. 2X (2017)

Mục lục

Articles

Bước chuyển mới của ASEAN và Việt Nam học Tóm tắt PDF
Bùi Khánh Thế 05-12
Vai trò của biển đảo trong quá trình kháng chiến cứu nước ở tỉnh Thanh Hóa (1946-1972) Tóm tắt PDF
Vũ Quý Tùng Anh 13-20
Trung Nghĩa từ (Châu Đốc - An Giang) và một số tư liệu Hán Nôm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Văn Hoài 21-29
Hệ diễn ngôn thi pháp Trung Quốc truyền thống nhìn từ viễn cảnh thuyên thích học Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Dũng 30-49
Các loại uy quyền trong việc quản lý cộng đồng người Cil ở khu dự trữ sinh quyển Langbiang thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 50-62
Các yếu tố động viên và kết cục đối với cá nhân: trường hợp nghiên cứu tại ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thắng 63-72
Tình hình sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng người Khmer ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Thêm 73-81
Tục đi tu báo hiếu của người Khmer ở Sóc Trăng: giá trị và biến đổi Tóm tắt PDF
Huỳnh Hiếu Trung 82-86
Nghi lễ tang ma của người Chil ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Võ Tấn Tú 87-96
Các định chế truyền thống phi chính thức trong đời sống hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 97-104


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP