Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(85) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đường Lâm là Đường Lâm nào? (Tìm về quê hương Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu)/Where is the Exact Đường Lâm Village?(Tracing the Native Village of Zen Master Khuông Việt)

Trần Ngọc Vương, Nguyễn Tô Lan, Trần Trọng Dương

Tóm tắt


Địa danh Đường Lâm ở Sơn Tây, Hà Nội hiện nay là một cái tên rất nổi tiếng. Đây được xem là “ngôi làng” đầu tiên được xếp hạng quần thể di tích cấp quốc gia, là đất phát tích hai vua (Phùng Hưng và Ngô Quyền), là quê hương của Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu-một trong những nhân vật kiệt xuất của lịch sử Việt Nam vào thế kỷ X-XI. Trong quá trình đi tìm quê hương của Khuông Việt Đại sư-một vấn đề còn chưa giải quyết thỏa đáng-các tác giả bài viết phát hiện ra rằng, trong suốt lịch sử từ thời Bắc thuộc cho đến trước năm 1964, khu vực Sơn Tây chưa hề có một đơn vị hành chính nào mang tên Đường Lâm. Từ đây, các tác giả đưa ra nhận định bước đầu rằng, dù quê hương của Khuông Việt Đại sư ở đâu thì đó cũng không phải là Sơn Tây, Hà Nội ngày nay.

ABSTRACT

Đường Lâm village in Sơn Tây, Hà Nội is a famous place-name in the North of Vietnam. It is considered the first “village” to be classified as the national relic complex and the native village of two kings Phùng Hưng and Ngô Quyền as well as Zen master Khuông Việt, one of the prominent figures in the history of Vietnam in the 10th and the 11th centuries.

However, there is an unsolved question during the course of tracing the native village of Zen master Khuông Việt. The authors find out that during the history of Vietnam, from the period of Chinese domination till 1964, there has not been any administrative unit called Đường Lâm in the region of Sơn Tây. As a result, the authors make an initial remark that wherever the native village of Zen master Khuông Việt is, it cannot be in Sơn Tây, Hà Nội.

 


Toàn văn: PDF