Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tản mạn nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký/A talk on Trần Trọng Kim, a historical figure, through pages of memoirs

Trần Văn Chánh

Tóm tắt


Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả đã cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim cùng nội các của ông, từ đó có thể suy nghiệm được những bài học lịch sử hữu ích áp dụng cho hiện tại và tương lai. Bài viết cũng nêu lên một số vấn đề liên quan khoa học lịch sử và việc giảng dạy môn học này trong các trường học hiện tại, phê phán lối viết sử cố chấp, giáo điều. Theo quan niệm tác giả, về môn lịch sử, trước nhất phải tôn trọng sự thật, và phải được biên soạn theo đúng phương pháp chuyên ngành, rồi trình bày nó ra bằng một thứ ngôn ngữ khoa học vừa chuẩn xác vừa có tính trung hòa. Trong các công trình sử học cũng như trong sách giáo khoa về môn lịch sử, nhất định phải không chứa sự sân hận đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ.

ABSTRACT

 Through a number of memoirs and other documents at hand, the author presents his perspective, which is more adequate and objective than the “mainstream” viewpoint, of Trần Trọng Kim, a historical figure, and his Cabinet; and from that, useful history lessons can be reflected to apply at present and in the future. The article also puts forward some issues related to historical studies and the teaching of this subject in schools, and criticizes the bigotry and dogmatism in history compilation. According to the author’s viewpoint on history, the truth must be respected first and history compilation should be in accordance with specialized methods with an accurate and neutral scientific language. In history books and textbooks, animosity toward past events must be eliminated.


Toàn văn: PDF