Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG PASTEURELLA MULTOCIDA Ở LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI VIRUT HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP TẠI TỈNH BẮC GIANG

Lê Văn Dương và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

          Qua nghiên cứu 245 mẫu bệnh phẩm ở lợn dương tính với virut hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp  (PRRS) tại Bắc Giang cho thấy:

- Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn P. multocida ltương đối cao (17,14%), trong đó cao nhất  ở lợn sau cai sữa từ 1,5-3 tháng tuổi (22,67%).

            - Đã xác định có 31 chủng P. multocida thuộc serotype A (tỷ lệ 73,81%) và 11 chủng thuộc serotype D (tỷ lệ 26,19%).

- Các chủng P. multocida phân lập được đều có đặc tính sinh vật học điển hình phù hợp với tài liệu  đã công bố.

- Các chủng P. multocida phân lập được đều có độc lực cao, trong đó có 8/12 chủng gây chết 100% chuột thí nghiệm sau 12-36 giờ và 4/12 chủng gây chết 50% chuột thí nghiệm sau 24-36 giờ.

Từ khóa: Lợn, Pasteurella multocida, Đặc tính sinh học, PRRS, Tỉnh Bắc Giang


Toàn văn: PDF