Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH SỰ LÂY TRUYỀN DỌC CỦA VIRUT GÂY BỆNH DỊCH TẢ VỊT TỪ ĐÀN VỊT SINH SẢN SANG VỊT CON BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ RT-PCR

Trần Ngọc Bichs và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Để xác định sự lây truyền dọc của virut gây bệnh dịch tả vịt (DTV) từ đàn vịt sinh sản mắc bệnh sang đàn vịt con của chúng, chúng tôi đã sử dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR và RT-PCR. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định có sự truyền dọc của DEV từ đàn vịt  sinh sản mắc bệnh dịch tả vịt sang con của chúng. Kết quả này đã được kiểm chứng qua triệu chứng lâm sàng, bệnh tích đặc trưng và xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR (Hansen, 2000).  148 mẫu vịt con một ngày tuổi và trứng chết phôi thu thập từ trại sản xuất giống vịt Bắc Kinh mắc bệnh DTV đã được xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR. Kết quả xét nghiệm cho thấy tỷ lệ nhiễm DEV biến động từ 0 đến 4,6% bằng PCR  và từ 79 đến 97,3%  bằng  RT-PCR với chất đánh dấu - SYBR Green Master Mix (Applied Bio Systems). 

Từ khóa: Vịt, Virut dịch tả vịt,  Lây truyền, PCR , RT-PCR 


Toàn văn: PDF