T. 48, S. 4 (2010)

Mục lục

Articles

Mô hình ký tự Bi trực tuyến nhận dạng chữ viết phác thảo Tóm tắt PDF
Tran De Cao 1-12
Đại diện môi trường phức tạp về dịch tễ học ABM: ứng dụng vào công tác tuyên truyền H5N1 Tóm tắt PDF
Amouroux Edouard, Taillandier Patrick, Drogoul Alexis 13-25
Một kiến trúc chuyên dụng cho công nghệ máy chủ Web hiệu quả PDF
Bellot Patrick, Baud Loïc 26-37
Ngưỡng học tối ưu cho hậu xác suất Bayes để giảm thiểu vấn đề mất cân bằng lớp PDF
Nguyen Thai-Nghe, Do Thanh-Nghi, Thieme Lars Schmidt- 38-49
Tăng cường mạng lưới phân loại xâm nhập với tiêu chuẩn Kolmogorov-Smirnovsplitting PDF
Do Thanh-Nghi, Lenca Philippe, Lallich Stephane 50-61
Mô hình hóa và mô phỏng tôm bệnh lan truyền trong mạng lưới sông và bên trong ao tôm Tóm tắt PDF
Truong Tuyen, Huynh Hiep, Drogoul Alexis 62-72
Webcam dựa trên chấm tia laser kỹ thuật phát hiện trong máy tính điều khiển từ xa Tóm tắt PDF
Le Hoang-An, Doan Minh-Thong, Tran Minh-Triet 73-81
Thêm thời gian và mức độ chi tiết trong mô hình tòa nhà Tóm tắt PDF
Nguyen Gia Tuan Anh 82-90
Một hình ảnh mạnh mẽ chương trình dữ liệu hình học ẩn dựa trên contourlet chuyển đổi Tóm tắt PDF
Duong Minh Duc, Duong Anh Duc 91-98
Giá không hợp tác trong các giao thức chia sẻ băng thông được đặt trước PDF
Tran Dung T., Truong Trang T. M. 99-108
Blind đa kênh tách giọng nói sử dụng ước lượng không gian trong môi trường hai loa PDF
Dam Hai Quang Hong 109-119
Một cơ chế kiểm soát truy cập cột cấp cho dịch vụ gia công phần mềm cơ sở dữ liệu PDF
Pham Hue T. B., Dong Thuy T. B., Nguyen Thuc D. 120-126
Sử dụng đối tượng y tế lâm sàng cho hồ sơ phân loại Tóm tắt PDF
Hong Khoa A., Nguyen Chau M., Ho Bao-Quoc 127-132
Miền trừu tượng của cặp tương quan cao với đề nghị trong Long Tail PDF
Nguyen Minh Thu Tran, Zucker Jean-Daniel 133-140
HangOutPlus: Một sự riêng tư bảo quản dịch vụ mạng xã hội cung cấp thời gian thực và giao thức an toàn hơn dựa trên hệ thống Hangout PDF
Tran Ngoc H. 141-152
Phát hiện ranh giới đường bộ sử dụng phân khúc trên hình ảnh âm thanh nổi PDF
T. T. Son, A. Takeuchi, S. Mita 153-165


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP