Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Phạm Văn Thịnh
Điện thoại: 0918451543
Email: tapchi@tdmu.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433