Ban biên tập

BTV chính

Pham Quang Dong, Cuc Thong tin KH&CN Quoc gia
Bui Thi Thu, Việt Nam

BTV chuyên mục

Pham Quang Dong, Cuc Thong tin KH&CN Quoc gia


ISSN: 0866-7756