Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 48, 3B, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ THAY ĐỔI VỀ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ VINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (1974 - 2008)

Nguyễn Thị Kim Sang

Tóm tắt


Bài viết tập trung làm rõ sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa từ khi công cuộc tái thiết, xây dựng lại thành phố Vinh được khởi động vào ngày 01/5/1974 đến ngày thành phố Vinh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An 05/9/2008, từ đó hy vọng góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu về quá trình đô thị hóa ở thành phố Vinh suốt hơn hai thế kỷ qua

Toàn văn: PDF