Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG HÌNH THÁI VÀ NÔNG SINH HỌC Ở CÂY VỪNG (Sesamum indicum L.)

Nguyễn Tài Toàn, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết, Nguyễn Công Thành

Tóm tắt


Thí nghiệm đƣợc thiết kế để đánh giá sự di truyền tính trạng lông trên quả, sự phân cành trên cây, số quả/nách lá và số hàng hạt/quả. Kết quả ở thế hệ F1 của các tổ hợp lai cho thấy, tính trạng lông rậm, một quả/nách lá, cây phân cành, quả có 4 hàng hạt là trội so với lông nhẵn, cây có 3 quả/nách lá, cây không phân cành và quả có 8 hàng hạt. Giá trị 2 thu đƣợc ở các tổ hợp lai thế hệ F2 của các tính trạng trên cho thấy chúng di truyền đơn gen với tỷ lệ kiểu hình là 3:1. Những thông tin trong nghiên cứu này sẽ góp phần cho chọn tạo giống vừng theo mô hình cây vừng lý tƣởng.   

Toàn văn: PDF