Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG TỔ HỢP ALGINAT/CHITOSAN/LOVASTATIN

Thạch Thi Lộc, Thái Hoàng, Lê Đức Giang, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Thị Thủy

Tóm tắt


 Công trình này nghiên cứu đặc trưng, tính chất của màng tổ hợp polyme alginat/chitosan mang thuốc lovastatin. Một số tính chất đặc trưng của màng tổ hợp đã được nghiên cứu như phổ hồng ngoại biến đổi FTIR, hình thái cấu trúc màng, độ bền nhiệt (DSC) và độ trương của màng. Kết quả cho thấy tổ hợp polyme có sự phân bố lovastatin trong màng tương đối đồng đều. Các đỉnh hấp thụ đặc trưng của từng polyme vẫn được thể hiện rõ trên phổ FTIR của màng tổ hợp nhưng đã có sự dịch chuyển nhẹ. Điều này chứng minh rằng alginat, chitosan và lovastatin có tương tác mạnh với nhau bởi sự tương tác lưỡng cực và liên kết hydro giữa các nhóm amin và hydroxyl trong chitosan với nhóm cacboxyl ở alginat. Nhiệt độ nóng chảy của màng compozit thấp hơn so với lovastatin và màng có khả năng trương nở tốt trong nước trong 3-4 giờ, sau đó phân hủy theo thời gian do alginat bị hòa tan.   

Toàn văn: PDF