Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢM DAO ĐỘNG LẮC LƯ CỦA CÁP CẦN CẨU BẰNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘ CẢN CỦA BỘ GIẢM CHẤN BÁN CHỦ ĐỘNG

Nguyễn Trọng Kiên, Lã Đức Việt, Nguyễn Bá Nghị, Nguyễn Thị Thanh Tùng

Tóm tắt


Một trong những giải pháp để giảm dao động lắc lư của cáp cần cẩu là sử dụng bộ giảm chấn bị động. Phương pháp cản bị động này áp dụng đơn giản nhưng lại có hiệu quả hạn chế vì sự không linh hoạt trong việc ngăn cản chuyển động bất lợi và không khuếch đại được chuyển động có lợi. Bài báo này đề xuất một bộ điều khiển bật - tắt hệ số cản của bộ giảm chấn bán chủ động để cải thiện bộ giảm chấn bị động. Mục tiêu của điều khiển bật - tắt hệ số cản là khuếch đại chuyển động theo phương hướng tâm của bộ giảm chấn nhằm tăng năng lượng tiêu tán, qua đó làm giảm dao động lắc lư. Hiệu quả của bộ điều khiển đề xuất được thể hiện qua mô phỏng số chuyển động của cần cẩu 2D.  

Toàn văn: PDF