Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC TRITERPENOID TỪ QUẢ CÂY CÁCH THƯ OLDHAM (FISSISTIGMA OLDHAMII (HEMSL.) MERR.) Ở VIỆT NAM

Vo Cong Dung, Tran Dinh Thang

Tóm tắt


Từ dịch chiết metanol của quả cây cách thư oldham (Fissistigma oldhami (Hemsl.) Merr.), bằng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất và xác định được cấu trúc của chúng bằng các phương pháp phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lượng (MS), phổ cộng hưởng từ (1H-, 13C-NMR, DEPT, HMBC HSQC và COSY). Các hợp chất được xác định là các triterpenoid, taraxer-14en-6α-ol và taraxerol.  

Toàn văn: PDF