Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 26 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH CẶN LẮNG TRONG BUỒNG CHÁY VÀ SỰ SUY THOÁI CỦA DẦU BÔI TRƠN TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL THỦY CỠ NHỎ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP DẦU THỰC VẬT

Phạm Văn Việt, Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Trần Quang Vinh

Tóm tắt


Sử dụng trực tiếp dầu thực vật (SVOs –Straightvegetabe oils) là một trong những hướng lựachọn hàng đầu để thay thế cho nhiên liệu dieseltruyền thống trong hiện đại hóa bền vững độitàu cá ven bờ. Việc thương mại hóa SVO ở mứcđộ vừa phải chưa được triển khai rộng do thiếucác nghiên cứu về độ bền động cơ, sự suy thoáicủa dầu bôi trơn và các biện pháp hữu hiệu đểgiải quyết các tác động tiêu cực khi sử dụngtrực tiếp SVOs trên động cơ diesel. 

Trong bài báo này, nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động lâu dài của dầu Jatropha (JO) đến động cơdiesel cỡ nhỏ lai máy phát thông qua các thửnghiệm đánh giá độ bền động cơ trong thời gianhoạt động 300 giờ. Kết quả thử nghiệm chothấy có sự gia tăng phát thải, sự thay đổi thànhphần kim loại trong dầu bôi trơn và lượng cặn lắng cacbon hình thành trong buồngcháy của động cơ.


Toàn văn: PDF