Chi tiết về Tác giả

Bình, Trần Đức Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,