Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Văn College of Economics and Techniques - TNU

  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
    Tóm tắt  PDF