Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN TẠI LÀNG NGHỀ ĐÔNG THỌ, THÁI BÌNH, VIỆT NAM

Phạm Thị Tố Oanh

Tóm tắt


Đông Thọ là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Với nghề phụ chủ yếu là sản xuất miến dong. Đặc trưng ô nhiễm của Đông Thọ là nước thải sản xuất. Các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, COD, BOD5 đều cao hơn tiêu chuẩn QCVN 40: 2011/ BTNMT. Đặc biệt, TSS cao hơn 5,8 lần, COD cao hơn 1,7 lần và BOD cao hơn 3,28 lần tiêu chuẩn cho phép. pH chỉ đạt 5,3. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm dựa trên cả phỏng vấn người dân. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là thu thu thập, tổng hợp số liệu; điều tra, khảo sát thực địa; phân tích trong phòng thí nghiệm; thống kê, xử lý số liệu; bản đồ.Với thực trạng ô nhiễm hiện nay tại làng nghề sản xuất miến Đông Thọ, đồng thời nhận thức của người dân địa phương cũng như chính quyền địa phương, nghiên cứu này nhằm đưa ra một số giải pháp trong quản lý và công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. Xử lý sinh học là biện pháp phù hợp đặc điểm ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu, có tính khả thi cao nhằm hỗ trợ trong quản lý, phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường của nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, cải thiện môi trường làng nghề.