Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HOÁ CỦA LỰC ĐIỆN TỪ VỚI CÔNG THỨC TỪ THẾ VÉC TƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ

Đặng Quốc Vương

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này được dựa trên phương pháp miền nhỏ hữu hạn với công thức véc tơ từ thế để phân tích lực điện từ tạo ra bởi sự phân bố của mật độ từ cảm tản trong khe hở không khí và mật độ dòng điện trong các cuộn dây, cái mà khó có thể thực hiện trực tiếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn, khi mà một số vùng dẫn nghiên cứu có kích thước rất nhỏ so với toàn bộ miền nghiên cứu. Phương pháp bài toán nhỏ được áp dụng ở đây để liên kết các bài toán theo một vài  bước: Một bài toán với mô hình đơn giản (các cuộn dây) được giải trước. Bài toán tiếp theo bao gồm một hoặc nhiều miền dẫn từ được đưa vào để hiệu chỉnh sai số do bài toán trước đó gây ra. Tất cả các bước đều được giải độc lập trong lưới và miền hình học khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc chia lưới cũng như tăng tốc độ tính toán của mỗi một bài toán nhỏ.