Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL BẰNG THAN HOẠT TÍNH SỌ DỪA

Phạm Hương Quỳnh

Tóm tắt


Phenol phát sinh ra trong các dòng thải của quá trình công nghiệp. Phenol được xem là chất cực độc nếu đi vào cơ thể qua đường miệng. Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các thông số của than hoạt tính sọ  dừa được sản xuất bởi công ty Tam đỉnh Phú Yên và khả năng xử lý phenol trong nước của than sọ dừa. Kết quả cho thấy Diện tích bề mặt riêng là 891,7021 m2/g, diện tích bề mặt riêng của lỗ nhỏ (micropores) là 848,3714 m2/g m2/g. Độ ẩm <8%, hàm lượng tro 0.8%, cỡ hạt chủ yếu của than từ 2.38 đến 4.7% chiếm 97.2%. Độ rỗng lớn nhất tại cỡ hạt 1.25-2mm chiếm 52.77%. Với diện tích bề mặt riêng của lỗ nhỏ là 848,3714 m2/g, khả năng xử lý phenol của than hoạt tính sọ dừa đạt tốt nhất ở pH = 5, thời gian phản ứng 150 phút, khối lượng vật liệu hấp phụ từ 1-2.5g; hiệu suất xử lý đạt 93.01% đến 98.00% với phenol dòng vào từ 20-52mg/l.