Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI

Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thi Quỳnh, Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thi Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Vũ Anh Đức, Phạm Trường Long

Tóm tắt


Chấm lượng tử carbon (CQDs) là họ vật liệu nano carbon mới, có tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều lĩnh vực quan trọng do chúng không độc hại, tan trong nước, tương thích sinh học, có thể phát xạ ánh sáng trong vùng nhìn thấy và dễ tổng hợp. Pha tạp CQDs với ion kim loại được kỳ vọng có thể đưa thên các tính năng như xúc tác hay từ tính cho CQDS định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực như quang xúc tác, đánh dấu và phân tích sinh học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp CQDs pha tạp kim loại sử dụng phức chất ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) với kim loại (Cu, Fe, Mn, Pb) bằng phương pháp thủy nhiệt. Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ nguyên tử cho thấy M-CQDs chứa từ 3% đến 13% khối lượng kim loại. So sánh phổ hấp thụ và phổ phát xạ của các M-CQDs với nhau và với CQDs cho thấy bản chất ion kim loại ảnh hưởng đến tính chất hấp thụ trong vùng tử ngoại và hiệu suất phát xạ huỳnh quang của CQDs. Phương pháp tổng hợp trình bày trong bài báo này mang tính tổng quát và cho phép tổng hợp nhiều M-CQDs để so sánh trực tiếp ảnh hưởng của ion kim loại đến tính chất của CQDs.

Toàn văn: PDF