Tạp chí Khoa học kiểm sát, S. 35 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán

Vũ Thị Hồng Vân, Phan Công Tiến

Tóm tắt


Tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán là một bộ phận cấu thành của khối tài sản phá sản, bao gồm toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thương nhân phục vụ hoạt động thương mại, trừ một số tài sản do pháp luật quy định. Việc xác định tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán có ý nghĩa quan trong không chỉ với cơ quan có thẩm quyền mà còn với các bên liên quan khác trong việc đánh giá một cách chính xác về tình hình tài chính của thương nhân để bảo toàn khối tài sản có; bảo đảm lợi ích về tài sản của các chủ nợ được thu hồi dù cho con nợ có bị áp dụng các thủ tục giải quyết phá sản chính thức hoặc không chính thức; bảo đảm lợi ích của các con nợ, giúp con nợ phục hồi trong trường hợp vẫn có khả năng phục hồi.


Toàn văn: PDF