Tạp chí Khoa học kiểm sát, S. 35 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân loại tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam và vấn đề tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai

Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học sáu (06) nhóm vấn đề về phân loại tội phạm (PLTP) theo pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam và việc hoàn thiện chế định nhỏ về PLTP trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 là: §1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu; §2. PLTP trong tư pháp hình sự (TPHS); §3. Những tiêu chí PLTP trong PLHS; §4. PLTP theo PLHS Việt Nam đã hiện hành thời kỳ 70 năm trước pháp điển hóa lần thứ ba (1945-2015); §5. Thực trạng của các quy phạm về PLTP theo PLHS Việt Nam hiện hành và; §6. Định hướng tiếp tục hoàn thiện các quy phạm về PLTP theo BLHS Việt Nam năm 2015

Toàn văn: PDF