Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Đỗ Trung Thắng

Tóm tắt


Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và đánh giá thực trạng, chúng tôi lựa chọn bài tập phát triển tố chất thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành Thể dục, ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Toàn văn: PDF