Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Thị Vân Linh, Lê Văn Thảo

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu ứng dụng giải pháp ngắn hạn nâng cao giáo dục thể chấtcho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên và ứng dụng 6 test đánh giá thể lực của sinh viên (Theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sau quá trình thực nghiệm, kết quả có sự khác biệt rõ rệt của nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng ở tất cả các chỉ tiêu. Điều này chứng tỏ rằng các giải pháp đưa ra đã góp phần nâng cao công tác giáo dục thể chất cho sinh viên.

Toàn văn: PDF