Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ NĂM 2019

BBT Ban Biên tập

Tóm tắt


Năm 2019, Tạp chí Nhà trường đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm (phê duyệt tại Quyết định 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019). Đây là sự kiện đáng khích lệ cho sự nổ lực của cả Hội đồng biên tập, sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, tạo điều kiện cho việc phát triển của Tạp chí.

Toàn văn: PDF