Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC TUYỂN SINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

BBT Ban Biên tập

Tóm tắt


Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục đại học, là vấn đề sống còn với các trường Đại học ở nước ta hiện nay. Mặt khác, vấn đề tuyển sinh cũng chịu nhiều tác động của bối cảnh xã hội cũng như các chính sách ở tầm vĩ mô. Trong 5 năm vừa qua, với việc đổi mới hình thức thi tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như sự thay đổi nhận thức của xã hội đối với các bằng cấp đại học vàsau đại học đã tạo một áp lực rất lớn đến công tác tuyển sinh của nhiều trường, trong đó có trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Toàn văn: PDF