Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH TÍCH NHẢY CAO ÚP BỤNG CỦA NAM SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Trần Kỳ Quốc Tuấn

Tóm tắt


Góp phần từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ởtrường Đại học An Giang trong giai đoạn mới hiện nay, nghiên cứu đã hệ thống được 13 chỉ số hình thái và thể lực có ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học An Giang, trong đó có 6 chỉ số hình thái và 7 chỉ số thể lực, nghiên cứu tiến hành đánh giá và phân tích mối tương quan giữa các chỉ số hình thái và thể lực với thành tích nhảy cao úp bụng cho kết quả có cơ sở khoa học và đảm bảo độ tin cậy cao. Đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị mang tính khoa học góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy cho môn nhảy cao ở trường Đại học An Giang.

Toàn văn: PDF