Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN CẦU LÔNG LỨA TUỔI 14-15 TỈNH ĐỒNG NAI

Phạm Thị Kim Liên

Tóm tắt


Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các ý kiến, kiến thức của các nhà chuyên môn,lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích thi đấu cho nữ vận động viên Cầu lông lứa tuổi 14-15 tỉnh Đồng Nai. Qua nghiên cứu đã xác định được 07 test đánh giá thể lực và 07 test đánh giá kỹ thuật chuyên môn dùng kiểm tra cho các nữ vận động viên Cầu lông lứa tuổi 14-15 đủ độ tin cậy và có tính thông báo cao.

Toàn văn: PDF