Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Đường Thị Hương

Tóm tắt


Để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ với đặc trưng là khai thác mọiyếu tố từ cải tiến nội dung, phương pháp đến sử dụng mọi phương tiện để giảm thời gian học trên lớp, tăng thời gian tự học và tăng cường khả năng độc lập tự chủ có hiệu quả. Vì vậy, việc đánh giá đúng giải pháp nâng cao chất lượng triển khai chương trình môn học chuyên ngành Thể dục ở trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo hệ thống tín chỉ.

Toàn văn: PDF