Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Phan Bửu Tú

Tóm tắt


Bài viết tập trung vào 4 phần chính: (1) Xác định các chỉ tiêu đánh giá thựctrạng thể chất sinh viên trường Đại học Đà Lạt; (2) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo điểm từng chỉ tiêu; (3) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp theo điểm; (4) Kiểm định tiêu chuẩn đánh giá thể chất cho sinh viên trường Đại học Đà Lạt. Các nội dung trong bài viết này dựa vào kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cơ sở “Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể chất sinh viên trường Đại học Đà Lạt”.

Toàn văn: PDF