Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG CHUYỀN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

Nguyễn Ngọc Long

Tóm tắt


Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, chúng tôi lựa chọn bài tập nhằmphát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành bóng chuyền khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, làm căn cứ để giảng viên điều chỉnh trong quá trình giảng dạy. Đó là vấn đề cần được quan tâm. Kết quả nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn được 29 bài tập đảm bảo tính khoa học và ứng dụng cho đối tượng nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm.

Toàn văn: PDF