Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN VOVINAM LỨA TUỔI 16-17 TỈNH BẾN TRE

Nguyễn Hoàng Tấn

Tóm tắt


Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các ý kiến, kiến thức của các nhà chuyên môn,lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích thi đấu cho nam vận động viên Vovinam lứa tuổi 16-17 tỉnh Bến Tre. Qua nghiên cứu đã xác định được 08 test đánh giá thể lực và 05 test đánh giá kỹ thuật chuyên môn dùng kiểm tra cho các nam vận động viên Vovinam lứa tuổi 16-17 đủ độ tin cậy cao.

Toàn văn: PDF