Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT DOPING (ANBOLIC (AN), FUROSEMIDE (FU) VÀ METHANDIENONE (ME)) TRONG THỂ THAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Nguyễn Nho Dũng

Tóm tắt


Phân tích các hợp chất doping là vấn đề đang được các nhà khoa học quantâm. Graphen oxit (GO) được khử bằng điện hóa (ERGO/GCE) trên bề mặt điện cực glassy cacbon (GCE). Với điều kiện đã tối ưu, phương pháp DP-ASV được sử dụng để phân tích đồng thời anbolic (AN), furosemide (FU) và Methandienone (ME). Kết quả đã thể hiện rằng điện cực biến tính cho tín hiệu hòa tan của cả ba chất phân tích với giá trị anbolic: 0,36μM và giới hạn định lượng từ 1,07 đến 1,42μΜ; furosemide: 0,25μM và giới hạn định lượng từ 0,75 đến 1,00μM; Methandienone: 0,23μM và giới hạn định lượng từ 0,70 đến 0,93μM.

Toàn văn: PDF