Ban biên tập

BTV chính

Huỳnh Việt Nam, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Việt Nam