Chi tiết về Tác giả

An, Phạm Thành Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • S. 32 (2017) - Bài viết
    Xác định các nhân tố góp phần vào sự thành công của nhà thầu phụ trong xây dựng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433