Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Văn Vũ Trường Đại học Trà Vinh

  • S. 20 (2015) - Bài viết
    Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng diện tích canh tác thanh long ruột đỏ tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433