Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase của một số cây thuốc ở Phú Yên

Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trung Nhân

Tóm tắt


Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme a-glucosidase của 85 mẫu cao MeOH từ 42 cây thu hái tại tỉnh Phú Yên. Kết quả cho thấy có 61 mẫu  cao có giá trị IC50 dưới 250 µg mL-1, 47 mẫu cao có giá trị IC50 dưới 100 µg mL-1, 25 mẫu cao có giá trị trị IC50 dưới 25 µg mL-1. 17 mẫu cao có giá trị IC50 dưới 10 µg mL-1, trong đó có 5 mẫu cao có hoạt tính mạnh với giá trị trị IC50 dưới 1 µg mL-1 đó là lá cây cỏ mực, thân cây diệp hạ châu, thân cây chóp mao, thân cây móng bò tím, thân cây me tây và rễ cây cỏ gấu. Chất đối chứng dương là acarbose có giá trị IC50 là 138.4 µg mL-1. Trên cơ sở kết quả sàng lọc, tiếp tục khảo sát thành phần hóa học của cây chóp mao (Salacia chinensis L.). Ba hợp chất triterpenoid đã được cô lập từ thân cây chóp mao: 29-norlupan-3,20-dione (1), salacianol (2) và machaerinic acid lactone (3).

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433