Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp xanh chất lỏng ion butylpyridinium bromide

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Chất lỏng ion butylpyridinium bromide [bpy]Br đã được điều chế với hiệu suất cao, trong điều kiện không dung môi qua 2 phương pháp: vi sóng và khuấy từ gia nhiệt, sử dụng phương pháp cô lập đơn giản. Điều kiện phản ứng tối ưu để thu được hiệu suất cao nhất trong hai phương pháp đã được xác định. Hiệu suất cao nhất trong phương pháp vi sóng là 84,81% (công suất 750W, thời gian 20 phút và nhiệt độ 110oC). Hiệu suất cao nhất trong phương pháp khuấy từ gia nhiệt là 94,40% (thời gian 60 phút và nhiệt độ 110oC). Sản phẩm được xác định bởi phổ 1H-NMR và 13C-NMR.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433