Chi tiết về Tác giả

An, Lê Thị

  • T. 59, S. 1 (2019) - Bài viết
    Ảnh hưởng màng bao tan ở ruột lên khả năng giải phóng dược chất từ viên glipizid giải phóng kéo dài cốt thân nước
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861