Chi tiết về Tác giả

Anh, Hà Xuân

  • T. 58, S. 3 (2018) - Bài viết
    Các hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất loài ban lá dính (Hypericum sampsonii Hance)
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861