Chi tiết về Tác giả

Alain, Gardier

  • T. 52, S. 8 (2012) - Bài viết
    Nghiên cứu đích tác dụng của escitalopram trong điều trị trầm cảm dựa vào kĩ thuật thẩm tách micro và mô hình đột biến gen
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861