Chi tiết về Tác giả

Anh, Phùng Diệu VASS

  • 10 (358) 2012 - Các bài chính
    Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế: kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP