Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Khắc Nguyên

  • 8 (392) 2015 - Các bài chính
    Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (trường hợp Thành phố Hải Phòng)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP