Thông tin Khoa học xã hội, 5 (317) 2009

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ chí Minh

Nguyễn Văn Tiến

Tóm tắt


Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được tổ chức tại Hà Nội với 60 báo cáo khoa học làm rõ lịch sử ra đời, vai trò và ý nghĩa của tác phẩm - một di huấn tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quý giá và sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân dưới các góc nhìn khác nhau (văn hóa, lịch sử, xây dựng Đảng), rút ra những nội dung, luận điểm cơ bản của Người; đồng thời làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của hai nhóm giải pháp toàn diện, có tính nguyên tắc đối với toàn Đảng và đối với Đảng viên.

Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP