Thông tin Khoa học xã hội, 2 (278) 2006

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động thư viện góp phần giảm bớt sự cách biêt giàu/nghèo thông tin trong nền kinh tế tri thức

Vương Toàn

Tóm tắt


Cùng với những tiến bộ xã hội do những thành tựu khoa học và công nghệ mang lại, cuộc hội nhập để phát triển trong xu hướng toàn cầu hoá không thoát khỏi một thách thức vô cùng to lớn: sự phân hoá giàu/nghèo, đặc biệt, giàu/nghèo về thông tin. Việt Nam ta cũng không nằm ngoài tình trạng mang tính quy luật này.
Sau khi thử phân loại giàu/nghèo thông tin ở nước ta hiện nay theo 2 nguyên nhân: thiếu phương tiện, thiếu kinh phí và có phương tiện mà chưa biết khai thác, có kinh phí mà chưa biết sử dụng thích đáng; đặc biệt là chưa biết khai thác các phương tiện tìm tin hiện đại, bài viết trình bày mấy suy nghĩ bước đầu cho thấy hoạt động thư viện có thể góp phần giảm bớt sự ngăn cách giàu/nghèo thông tin đang hình thành và phát triển ở nước ta hiện nay


Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP