Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÓM CON CỦA NHÓM NHÂN TRONG VÀNH CHIA QUATERNION THỰC

Lê Văn Chua

Tóm tắt


 

Cho H một vành chia quaternion thực và H*=H\ {0} là một nhóm nhân trong H. Một nhóm con N của H* được gọi là gần á chuẩn tắc nếu tồn tại một dãy các nhóm con

N=N<

 

sao cho với mỗi 0<i<n  hoặc N là nhóm con chuẩn tắc của  hoặc  có chỉ số hữu hạn trong  Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh mọi nhóm con gần á chuẩn tắc của  đều là nhóm con chuẩn tắc.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100