Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 12 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM: THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Lê Đức Long, Võ Diệp Như

Tóm tắt


 

Bài báo nằm trong chuỗi nghiên cứu về quy trình thiết kế e-Learning trong ngữ cảnh giáo dục trực tuyến tại Việt Nam. Phạm vi của bài báo tập trung trình bày về bài toán thiết kế khóa học trực tuyến, trong đó phần nội dung chính đề cập đến là kịch bản sư phạm trực tuyến. Bài báo phân tích một cách rõ ràng, chi tiết về các vấn đề liên quan đến kịch bản sư phạm trực tuyến, các kết quả nghiên cứu của bài báo là nền tảng lí luận cho việc thiết kế kịch bản sư phạm nói riêng và quy trình thiết kế khóa học trực tuyến nói chung.

e-Learning; MOOC; thiết kế dạy học; khóa học trực tuyến; kịch bản sư phạm; kịch bản sư phạm trực tuyến

 

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100