Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, T. 162, S. 5&6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cộng đồng Islam giáo ở Cộng hòa Liên ban Đức

Nguyễn Nghị Thanh

Tóm tắt


Đức là nhà nhà nước thế tục, quyền tự do tôn giáo của
người dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Cộng đồng Islam
giáo ở Đức mặc dù là nhóm thiểu số nhưng vẫn được luật pháp
đảm bảo quyền thờ phụng, giảng dạy giáo lý…. Tuy nhiên, trong
thời gian qua, chính sách nhập cư cởi mở của nước Đức đã thu
hút một lượng lớn người nhập cư là người Islam giáo, đặc biệt là
sau những biến cố về chính trị, kinh tế xã hội ở khu vực Trung
Đông. Sự có mặt của người nhập cư Islam giáo ở Đức đã vô tình
gây ra những vấn đề ngày càng tăng trong xã hội khiến cho cộng
đồng Islam giáo ở Đức cũng phải đối mặt với những vấn đề như
bị phân biệt đối xử và kỳ thị tôn giáo. Bài viết này bước đầu đề
cập một số vấn đề xã hội mà người Islam giáo ở Đức đang phải
ứng phó và hệ lụy của chính sách nhập cư.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP