T. 21, S. 4 (2016)

Mục lục

Bài báo

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT QUANG PHỨC CHẤT CỦA Nd(III), Sm(III) VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ SALIXYLAT VÀ 2,2’-BIPYRIDIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan 2
XÁC ĐỊNH CROM TRONG TRẦM TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN HẤP PHỤ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Lưu Thị Hương, Lê Quốc Hùng 7
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thị Hạnh, Lê Trung Việt, Nguyễn Quang Trung 19
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHỨC LẬP THỂ Cu(II), Co(II), Ni(II) VỚI N,N’-BIS(3-tert-BUTYLSALICYLIDENE) -(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE VÀ N,N’-BIS(3,5-DI- tert -BUTYLSALICYLIDENE)-(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Hạnh Thương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Tuyến, Đoàn Duy Tiên, Đặng Thị Tuyết Anh, Lê Nhật Thùy Giang 25
XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CÁC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU BẰNG SẮC KÝ LỎNG GHÉP HAI LẦN KHỐI PHỔ PDF
Nguyễn Ngọc Hạ, Trần Minh Trung, Vũ Đình Hoàng, Trần Thị Thúy 33
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA PHỨC CHẤT Cu(II) VỚI PHỐI TỬ HEXAMETILENTHIOSEMICACBAZON CHỨA HỢP PHẦN PYREN Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hải 41
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHA LIÊN KẾT CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH CỘT THUỘC HỆ THỐNG SÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt PDF
Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức 47
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG THUỐC ALAXAN, PROTAMOL, ANDOLXAN VÀ TATANOL EXTRA THEO PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Tóm tắt PDF
Mai Xuân Trường, Vũ Trọng Lương 58
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG NANO COMPOSITES PVDF/GO Tóm tắt PDF
Cao Văn Hoàng, Trần Thị Thanh Thư, Nguyễn Thị Ánh Hường 63
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI ACID FORMIC, ACID ACETIC, ACID PROPIONIC VÀ ACID BUTYRIC BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Lê Thị Hồng Hảo, Vũ Thị Trang, Đỗ Thị Trang, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường, Vũ Quỳnh Chi, Lê Hoàng 68
NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4-(4’-HIĐROXI-N-METYLQUINOLIN-2’-ON-3’-YL) -2,3-ĐIHIĐRO-1H-1,5-BENZOĐIAZEPIN Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Toàn 75
NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN DÒNG ĐỘNG HỌC KHỬ CÁC DẪN XUẤT DDT VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ QUÉT TRONG PHƯƠNG PHÁP CV Tóm tắt PDF
Trần Quang Thiện, Lê Xuân Quế 81
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI 16 HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ 2 LẦN (GC-MS/MS) Tóm tắt PDF
Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Tâm, Lê Đình Chi 88
PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG VITAMIN A TRONG MỘT SỐ LOẠI NGŨ CỐC CHẾ BIẾN Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ MỘT SỐ VÙNG LÂN CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt PDF
Ngô Văn Tứ, Lê Thị Như Ngọc 96
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VỚI KÍCH THƯỚC HẠT TRẦM TÍCH BIỂN VEN BỜ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Anh 104
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANO COBAN TỚI SỰ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Phượng, Vũ Thị Nhài, Vũ Quang Huy, Nguyễn Thị Thúy 111
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN PYROLUZIT Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung 117
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TiO2 ĐA PHA TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ MÀU METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tươi, Nguyễn Cao Khang, Ngô Ngọc Hoa, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Ngọc Hồng, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành 123
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Anh Dũng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy 131
NGHIÊN CỨU TỒN DƯ VÀ PHÂN HỦY QUANG HÓA CỦA 9 HOẠT CHẤT DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC ĐẦU RA CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tóm tắt PDF
Bui Van Hoi, Patrick Mazellier 139
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐO HÀM LƯỢNG PHOTPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS Tóm tắt PDF
Nguyen Xuan Tong, Vo Dinh Long, Nguyen Thanh Binh 150
XÁC ĐỊNH CẤU HÌNH TUYỆT ĐỐI CỦA SILAFURAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MOSHER CẢI TIẾN Tóm tắt PDF
Duong Quoc Hoan, Scott McN.Sieburth 159
CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Hanh, Do Tra Huong, Nguyen Thi Anh Tuyet, Dang Van Thanh 166


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224