Chi tiết về Tác giả

Lê Bảo, Trần

  • S. 1 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Từ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu đến Hoàng Hạc Lâu của Nguyễn Du
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2006) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Thể nghiệm mộng ảo của các tác giả cổ đại Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670